Forretningsbetingelser

  1. GENERELLE BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser for Nordic Leap gør sig gældende pr. 1. december 2023.

Produkter og tjenester udbydes af:

Nordic Leap

v/ Søren Dinitzen
Reberbanen 29, 1
CVR 37316512,
tlf. 26365445, info@majaallen.dk

Enhver ydelse fra Nordic Leap til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Søren Dinitzen skriftligt har accepteret disse.

Søren Dinitzen og Nordic Leap forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Nordic Leap bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Nordic Leaps skøn.

Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

  1. PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet eksplicit er nævnt. Betaling sker via bankoverførsel til konto i Spar Nord Bank:

Reg. Nr. 9236 Kontonr. 4587095152

100% af beløbet betales senest 8 dage efter aftalt ydelse, forløb, foredrag eller workshop.

Ydelserne og evt. produkter bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som kurser, sparringssamtaler, foredrag, workshops eller forløb. Levering af digitale produkter sker i aftale med kunden.

Nordic Leap kan ikke holdes ansvarlig for mails, Kunden ikke har modtaget.

  • Kørsel. I forbindelse med udførelsen af serviceydelser med fysisk fremmøde af Nordic Leaps konsulenter, på aftalt (med kunden) fastlagte lokation. Betaler kunden Nordic Leaps konsulent kørsel til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten. Dette vil fremgå af fakturaen med mindre andet er aftalt med kunden.
  • Ophold og Logi. Ved ydelser afholdt således at Nordic Leaps konsulenter ikke kan nå hjem inden kl 21.00 den pågældende, tillægges et ophold og logi tillæg, svarende til et hotel ophold+ et måltid. 2024 priser 1200 ex. Moms.

LEVERING: Det står til Nordic Leaps ret, til enhver tid at sende en anden konsulent, skulle den først aftalte konsulent blive forhindret.

  1. FORLØB, FOREDRAG, WORKSHOP OG andre YDELSER

Alt kontakt og sparring foregår elektronisk eller pr. telefon foruden fysiske workshop og foredrag.

Efter accept af tilbud, betales fakturaen, hvorefter Kunden den elektronisk kvittering med bekræftelse, samt information om forløbets indhold, deadlines og mødedatoer.

Foreløb: De aftalte og anførte datoer for workshops og sparring ved forløbets begyndelse er faste – og kan som udgangspunkt ikke ændres eller rykkes. Opstår der sygdom kort tid inden et kursus, vil det forsøges at udskyde Kundens deltagelse, men dette kan ikke forventes.

Nordic Leap forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre på måden hvorpå forløbene afholdes, på afholdelse af workshops eller på kursusmaterialet.

  1. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, foredrag samt digitale produkter tilhører Nordic Leap.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det specifikke aftalte produkt.

Kursusmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Nordic Leap. Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Nordic Leap intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende workshops og foredrag.

  1. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Aftaler er bindende, og der er ikke nogen fortrydelsesret ved salg til andre erhvervsdrivende.
Foredrag og Workshop (ikke en del af forløb)

Ved aflysning af kunden:
– 12+ uger før arrangementet afholdes er 25% af nettohonoraret til udbetaling
– 6 uger før arrangementet afholdes er 50% af nettohonoraret til udbetaling
– 2 uger før arrangementet afholdes er 100% af nettohonoraret til udbetaling.

Forløb: Når aftale om forløbe er indgået er der ingen aflysnings ret. Dog:

Aflyser kunden en eller flere workshops eller sparring i forbindelse med et forløb, vil Nordic leap bestræbe sig på at finde en ny dato i samarbejde med kunden hvis det er muligt. Ellers er retten til workshoppen tabt.

  1. DATABEHANDLING

Nordic Leap foretager registreringen af Kundens personoplysninger med det ene formål at kunne levere produktet til Kunden.

Personoplysninger registreres hos Nordic Leap og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.

Når der indsamles personoplysninger, sker det kun for de oplysninger som er afgivet i forbindelse med køb af ydelser, produkter eller tilmelding til nyhedsbrev.

Personoplysninger håndteres fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Oplysninger afgivet til Nordic Leap vil ikke på nogen måde bliver videregivet eller solgt til tredjemand,

Disse rettigheder har Kunden efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes info@majaallen.dk

  1. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online eller datoer for afholdelse kan flyttes til et andet tidspunkt. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Nordic Leap på tidspunktet for salg af det pågældende kursus, foredrag, workshop, sparring eller anden ydelse.

  1. ANSVARSFRASKRIVELSE

Nordic Leap kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af produkter og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.

 

Call Now Button