Forretningsbetingelser for Nordic Leap

 

  1. GENERELLE BETINGELSER

 

Disse forretningsbetingelser for Nordic Leap er gældende fra den 1. december 2023. Produkter og tjenester udbydes af:

 

Nordic Leap

v/ Søren Dinitzen

Reberbanen 29, 1

CVR 37316512

Tlf. 26365445

kontakt@sorendinitzen.dk

 

Enhver ydelse fra Nordic Leap til kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Søren Dinitzen skriftligt har accepteret disse.

 

Søren Dinitzen og Nordic Leap forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Nordic Leap bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Nordic Leaps skøn. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

 

  1. PRISER, BETALING OG LEVERING

 

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet eksplicit er nævnt. Betaling sker via bankoverførsel til konto i Spar Nord Bank:

Reg. nr. 9236 Kontonr. 4587095152

100% af beløbet betales senest 8 dage efter aftalt ydelse, forløb, foredrag eller workshop.

 

Ydelserne og eventuelle produkter leveres digitalt via e-mail eller afholdes som kurser, sparringssamtaler, foredrag, workshops eller forløb. Levering af digitale produkter sker efter aftale med kunden. Nordic Leap kan ikke holdes ansvarlig for mails, kunden ikke har modtaget.

 

2.1. Kørsel. I forbindelse med udførelsen af serviceydelser med fysisk fremmøde af Nordic Leaps konsulenter på aftalt (med kunden) lokation betaler kunden Nordic Leaps konsulent for kørsel til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten. Dette vil fremgå af fakturaen, medmindre andet er aftalt med kunden.

 

2.2. Ophold og Logi. Ved ydelser, hvor Nordic Leaps konsulenter ikke kan nå hjem inden kl. 21.00 den pågældende dag, tillægges et opholds- og logitillæg svarende til et hotelophold samt et måltid. 2024-priser: 1200 kr. ekskl. moms.

 

LEVERING: Nordic Leap forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at sende en anden konsulent, hvis den først aftalte konsulent bliver forhindret.

 

  1. FORLØB, FOREDRAG, WORKSHOP OG ANDRE YDELSER

 

Alt kontakt og sparring foregår elektronisk eller pr. telefon, foruden fysiske workshops og foredrag. Efter accept af tilbud betales fakturaen, hvorefter kunden modtager en elektronisk kvittering med bekræftelse. I tilfælde af et forløb modtager kunden relevant information om forløbets indhold, deadlines og mødedatoer.

 

Forløb: De aftalte og anførte datoer for workshops og sparring ved forløbets begyndelse er faste og kan som udgangspunkt ikke ændres eller rykkes. Opstår der sygdom kort tid inden et kursus, vil det forsøges at udskyde kundens deltagelse, men dette kan ikke forventes.

 

Nordic Leap forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre måden, hvorpå forløbene afholdes, afholdelse af workshops eller kursusmaterialet.

 

  1. RETTIGHEDER

 

Alle rettigheder til kurser, workshops, foredrag samt digitale produkter tilhører Nordic Leap. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det specifikke aftalte produkt. Kursusmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf. Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Nordic Leap.

 

Selvom materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Nordic Leap intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information. Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende workshops og foredrag.

 

  1. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

 

Aftaler er bindende, og der er ingen fortrydelsesret ved salg til andre erhvervsdrivende.

 

Foredrag og Workshop (ikke en del af forløb):

Ved aflysning af kunden:

 

12+ uger før arrangementet afholdes: 25% af nettohonoraret til udbetaling

6 uger før arrangementet afholdes: 50% af nettohonoraret til udbetaling

2 uger før arrangementet afholdes: 100% af nettohonoraret til udbetaling

Forløb: Når aftale om forløb er indgået, er der ingen aflysningsret. Dog: Aflyser kunden en eller flere workshops eller sparring i forbindelse med et forløb, vil Nordic Leap bestræbe sig på at finde en ny dato i samarbejde med kunden, hvis det er muligt. Ellers er retten til workshoppen tabt.

 

  1. DATABEHANDLING

 

Nordic Leap registrerer kundens personoplysninger med det formål at kunne levere produktet til kunden. Personoplysninger registreres hos Nordic Leap og opbevares, så længe der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne. Når der indsamles personoplysninger, sker det kun for de oplysninger, som er afgivet i forbindelse med køb af ydelser, produkter eller tilmelding til nyhedsbrev.

 

Personoplysninger håndteres fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Oplysninger afgivet til Nordic Leap vil ikke på nogen måde blive videregivet eller solgt til tredjemand. Kunden har rettigheder i henhold til Databeskyttelsesloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@sorendinitzen.dk

 

  1. FORCE MAJEURE

 

I tilfælde af force majeure forbeholder Nordic Leap sig retten til at flytte samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, fra fysisk afholdelse til online afholdelse eller flytte datoer til et andet tidspunkt. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske inden for de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

 

Force majeure defineres som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer (herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skybrud) samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Nordic Leap på tidspunktet for salg af det pågældende kursus, foredrag, workshop, sparring eller anden ydelse.

 

Øvrige hændelige uheld: Skulle det mod forventning ske, at Nordic Leaps konsulent ikke møder frem, og dette ikke er sket i ond vilje, vil Nordic Leap bestræbe sig på at finde en alternativ løsning med levering i et andet tidsrum. Udeblivelse af ikke ond vilje defineres som forglemmelse, kørt forkert og andre menneskelige fejl. Ved levering af et produkt, selv ved udskydelse af tidsrummet, vil Nordic Leap yde en kompensation svarende til 25% af fakturabeløbet, hvis kunden ønsker det. Ønsker kunden, i tilfælde af udeblivelse på dagen, at aflyse, fordi det ikke er muligt at afholde produktet senere på dagen, vil det fulde beløb blive refunderet. Ønsker kunden at udsætte til en ny dato, gives der også en kompensation på 25% af fakturabeløbet.

 

  1. ANSVARSFRASKRIVELSE

 

Nordic Leap kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse med salg af produkter og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.

 

 

Call Now Button